معاون خدمات شهری شهرداری کرمان
 
نام:مهندس رامین امیرمداح
 
تاریخ تولد:
 
تحصیلات:

 
سوابق اجرائی :